Образец иска о признании кредитного договора частично недействительным (пеня).

Цель данного искового заявления — признать недействительным пункт договора, устанавливающий чрезмерно большую неустойку (пеню). Он базируется на Законе Украины «О защите прав потребителей», поэтому подается без оплаты судебного сбора. Особенностью данного иска является то, что истцом в нем выступает не заемщик, который подписывал кредитный договор, а его поручитель. Если подавать такой иск от имени заемщика, то нужно просто из текста удалить ссылки на поручительство.

Как признать договор недействительным?

В иске имеются ссылки на устоявшуюся судебную практику по данному вопросу, поэтому не забудьте распечатать из реестра и приложить к нему примеры судебных решений, указанные в приложениях. Скачать в формате Word можно по ссылке.

До Приморського районного суду м. Одеси Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33
Позивач:Петренко Сергій Миколайович Адреса: 67500, Одеська область, Біляївський район, смт. Чорноморське, вул. Сонячна, буд. 12 кв. 62 Представник Позивача: Степаненко Андрій Миколайович Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 67, кв. 10 Тел.: (067) 937-2-937 Адреса для листування: 65011, м. Одеса-11, а/с 40
Відповідач:Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» Адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 Ідентифікаційний код № 14305909, МФО 3000010 в особі Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» Адреса: 65000, м. Одеса, вул. Садова, 10/8 МФО 328351, Код. ЄДРПОУ 23876031. Тел.: (048) 730-57-13
Третя особа:Петренко Ганна Федорівна Адреса: 65000, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 119, корп. 3, кв. 7. Представник Третій особи: Степаненко Андрій Миколайович Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 67, кв. 10 Тел.: (067) 937-2-937 Адреса для листування: 65011, м. Одеса-11, а/с 40

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживачів

та визнання окремого положення договору недійсним

Підсудність
Відповідно до частини 5 статті 110 ЦПК України, позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
Судовий збір
Відповідно пункту 2 частини 7 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» (в редакції закону, яка діяла на момент виникнення правовідносин), кредити на придбання житла є споживчими кредитами.Відповідно пункту 2.1. Кредитного договору №014/0077/74/78529 від 29.05.2007 року, цільове призначення кредиту — придбання будинку й земельної ділянки. Згідно пункту 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав. Відповідно пункту 7 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору звільняються споживачі — за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав.
Обставини справи
29 травня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (в подальшому — Відповідач, Банк) та Петренко Ганною Федорівною (в подальшому — Позичальник) було підписано Кредитний договір №014/0077/74/78529, на підставі якого Банк зобов’язався надати кредит в сумі 408 000,00 доларів США, а Позичальник — повернути його й сплатити 13,25% річних за користування. З метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, 29.05.2007 року між Петренко Сергієм Миколайовичем (надалі — Позивач) та Відповідачем був підписаний Договір поруки №014/0077/74/78529/1. У змісті Кредитного договору №014/0077/74/78529 від 29.05.2007 року міститься пункт 10.1., який передбачає наступне: «За порушення строків повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом та комісій, передбачених цим Договором, Позичальник сплачує Кредитору пеню в розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за кожен день прострочки«. Таким чином, розмір неустойки — пені, встановлений у Кредитному договорі №014/0077/74/78529 від 29.05.2007 року складає: 0,5%*365 днів = 182,5% річних. 5 червня 2014 року Петренко Сергій Миколайович звернувся до Приватного підприємства «Гранд Іншур» з метою отримання консультації з питань захисту прав споживачів кредитних послуг. Зі змісту консультації Позивач дізналася про порушення свого права з боку Відповідача.
Правове обґрунтування
Позивач вважає зазначений пункт 10.1. Кредитного договору таким, що порушує права споживачів й одночасно суперечить Цивільному кодексу України, а тому, просить суд визнати його недійсним, виходячи з наступного. Відповідно до частини 2 статті 555 ЦК України, поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов’язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг. Згідно частини 2 статті 627 ЦК України, у договорах за участю фізичної особи — споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів. Статтею 42 Конституції України передбачено, що Держава захищає права споживачів. Пунктами 1 та 2 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача. Згідно пункту 5 частини 3 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів», несправедливими є, зокрема, умови договору про встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п’ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов’язань за договором. Пункт 5 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» вказує, що якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Відповідно пункту 4 частини 1 статті 21 Закону України «Про захист прав споживачів», крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов’язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач. Застереження 1. Іноді, низькокваліфіковані судді, з метою лобіювання інтересів банків, вказують у судових рішеннях, що якщо споживач добровільно підписав договір, то він погодився, що всі його умови є справедливими. Заздалегідь звертаю увагу, що Закон України «Про захист прав споживачів» не передбачає визнання недійсними непідписаних договорів. А тому норми закону передбачені саме для визнання недійсними договорів і їх окремих положень, що були добровільно підписані. Цей закон забороняє включати у договори зі споживачами несправедливі умови, незалежно від статусу договору, дій споживача та його мотивів. У Рішенні Конституційного Суду України №15-рп/2011 від 10.11.2011 року (справа про захист прав споживачів кредитних послуг) зазначено, що держава забезпечує особливий захист більш слабкого суб’єкта економічних відносин, а також фактичну, а не формальну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування та обмеження дії принципу свободи цивільного договору. Це здійснюється через встановлення особливого порядку укладення цивільних договорів споживчого кредиту, їх оспорювання, контролю за змістом та розподілу відповідальності між сторонами договору. Про необхідність врахування вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та Рішення КСУ №15-рп/2011 від 10.11.2011 року, зазначено у пунктах 14 та 16 Постанови №5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин». Застереження 2. З приводу правовідносин, що були підставою для даного позову, існує стала судова практика. Правові позиції, викладені у позовній заяві ґрунтуються на аналогічних правових позиціях, висловлених судом касаційної інстанції під час розгляду аналогічних справ (копії рішень додаються).

Враховуючи наведене та керуючись статтею 6 Конвенції прав людини та основоположних свобод, статтями 42, 55 Конституції України; статтями 1, 3, 10, 60, 110 ЦПК України; статтями 6, 203, 215, 259, 555, 627 ЦК України; статтями 11, 18, 21, 22 ЗУ «Про захист прав споживачів»; пунктами 14, 16 Постанови №5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин», Рішенням КСУ №15-рп/2011 від 10.11.2011 року, —

ПРОШУ:

1. Позовну заяву прийняти до провадження.

2. З підстав, передбачених статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачів» та статтею 5 Закону України «Про судовий збір», звільнити мене від сплати судового збору.

3. Постановити рішення, яким пункт 10.1. Кредитного договору №014/0077/74/78529 від 29.05.2007 року, укладеного між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» та Петренко Ганною Федорівною, визнати недійсним.

Додатки:

1. Копія Кредитного договору №014/0077/74/78529 від 29.05.2007 року.

2. Копія Договору поруки №014/0077/74/78529/1 від 29.05.2007 року.

3. Копія Письмової консультації від 05.06.2014 року.

4. Судова практика — ухвала ВССУ від 19.06.2013 року (адреса у реєстрі: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32254109).

5. Судова практика — ухвала ВССУ від 24.04.2013 року (адреса у реєстрі: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31007204).

6. Копії довіреностей представника Позивача й Третій особи.

7. Копії позовної заяви з додатками для сторін по справі.

Представник Позивача                                                __________________/ А.М. Степаненко

18.06.2014 рокуЗаполните контактные данные и адвокат свяжется с Вами в ближайшее время