Образец иска о взыскании с банка вклада (депозита).

Цель данного искового заявления — взыскать с банка вклад с процентами за срок действия договора, а также с процентами за просрочку возвращения вклада и индексом инфляции. Он базируется на Законе Украины «О защите прав потребителей», поэтому подается без оплаты судебного сбора.

Взыскание денег с банков.

Особенностью данного иска является то, что к нему прилагается расчет задолженности, сделанный в Excel, таким образом, чтоб исковые требования можно было увеличивать в каждом заседании суда, пересчитывая сумму долга (как это любят делать некоторые банки).

Скачать иск в формате Word можно по ссылке

Для расчета задолженности используйте прилагаемую форму. В ней указываете только сумму долга и дату, когда деньги должны были быть отданы (дата окончания договора вклада) в цветных ячейках — всё остальное программа сделает сама. Если будут какие-то проблемы в использовании программы — свяжитесь с нами — мы обязательно поможем.

Скачать программу расчета долга в Excel

Для того, чтоб на каждом судебном заседании увеличивать исковые требования, перезапускайте программу расчёта — её нужно просто открыть и отправить на печать, а также подать заявление об увеличении суммы иска. Пример заявления можно скачать ниже.

Скачать заявление об увеличении исковых требований в формате Word

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Адреса: 67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, буд. 27
Позивач:Іванова Олена ПетрівнаАдреса: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Приморська, буд. 26, кв. 3 Представник позивача: Степаненко Андрій Миколайович Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 67, кв. 10 Адреса для листування: 65011, Одеса-11, а/с 40 Тел.: (067) 937-2-937
Відповідач:ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі відділення № 9 філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 328823 Код ЄДРПОУ: 21017660 Адреса: 67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кірова, буд. 23 Тел.: (04849) 60527

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживачів та стягнення коштів

(повернення депозиту та процентів)

Підсудність
Відповідно до частини 5 статті 110 ЦПК України, позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
Судові витрати
Згідно пункту 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.Відповідно частини другої пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 12.04.1996 року «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів», оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті, що виникають із договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян (у тому числі про надання кредитів, відкриття й ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, приймання і зберігання цінних паперів, надання консультаційних послуг). Відповідно пункту 7 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору звільняються споживачі — за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав. Оскільки в діях Відповідача вбачається порушення прав споживачів, існують підстави для звільнення споживача від сплати судового збору.
Обставини справи
03 листопада 2012 року між Івановою Оленою Петрівною (далі — Позивач) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в особі відділення № 9 філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі — Відповідач) був укладений договір № 5283/4/3-12 про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К «Стандарт» в національній валюті (далі – Договір). Відповідно до п. 1.1. Договору Позивач передав, а Відповідач прийняв на депозитний рахунок № 2630900450001/2630.8.05.38218.01 (далі – Депозитний рахунок) грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. (далі — Внесок) на умовах Договору, вказане також підтверджується заявою на внесення готівки № 1 від 03.11.2012 року згідно з чим, Позивачем 03.11.2012 року був переданий Відповідачу, а останнім отриманий на Депозитний рахунок Внесок в повному обсязі. У п. 2.1. зазначено, що нарахування процентів на рахунок № 2638700450001/2638.5.04.38348.01 за Вкладом проводяться від дня, наступного за днем надходження вкладу у «Банк», до дня, який передує його поверненню «Клієнту» або списанню з рахунка «Клієнта». Договір був укладений на строк з «03» листопада 2012р. по «08» листопада 2013р. (п. 1.1. Договору). Відповідно до п. 2.8. Договору Відповідач був зобов’язаний на вимогу Позивача повернути суму Внеску і суму нарахованих процентів за період користування ним Позивачу, в день, наступний за останнім днем строку Внеску. Згідно до п. 2.1. Договору проценти на суму Внеску нараховуються за фактичну кількість днів користування Внеском з дня, наступного за днем надходження коштів на Депозитний рахунок Позивача, та включно до дня, який передує дню його повернення Позивачу. Таким чином, 26.11.2013 року Відповідач на вимогу Позивача мав би повернути відповідну суму Внеску разом з сумою нарахованих за користування ним процентів Позивачу. Після спливу строку Договору Позивач неодноразово звертався до Відповідача з вимогою повернути суму Внеску та нараховані за користування ним проценти, але йому було відмовлено у поверненні суми Внеску та процентів. Отже, Відповідачем не було здійснено повернення Депозиту разом з сумою нарахованих за користування ним процентів Позивачеві. Таким чином, відповідач продовжував, і на день подачі цієї Позовної заяви продовжує користуватися грошовими коштами в розмірі 100 000,00 (сто тисяч) грн., що були внесені позивачем як Депозит. Оскільки Відповідач, всупереч волі Позивача, продовжує користування Депозитом, то до такого користування мають застосовуватися положення Депозитного договору, зокрема у визначенні річної відсоткової ставки на суму Депозиту. Відповідно до п. 1.2. Договору розмір процентної ставки становить 23,75 % річних. Виходячи із вищенаведеного сума грошових коштів, що підлягають сплаті в якості відсотків за користування Депозитом, за період його дії складає — 23 750,00 грн., а починаючи із 08.11.13 року і до дня подачі цього Позову (08.02.2014 року) становить – 19 164,30 грн. Відповідно до п. 4.2. Договору суперечки у яких Позивачем та Відповідачем не досягнуто згоди, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України, з огляду на що, Позивач звернувся до суду.
Правове обґрунтування
Згідно частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.Таким чином, з огляду на частину 1 статті 509 Цивільного кодексу України та зміст Договору, останній є зобов’язанням. Відповідно до частини 1 статті 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Згідно частини 1 статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). Відповідно до частини 1 статті 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Оскільки, Відповідач не повернув Позивачу у визначені Договором строки суму Внеску та не сплатив суму нарахованих за користування ним процентів, то Відповідач порушив умови Договору, оскільки такий його обов’язок був ним передбачений. Частина 1 статті 16 Цивільного кодексу України передбачає, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частина 1 статті 611 Цивільного кодексу України вказує, що у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. З приводу застосування положень статті 625 ЦК України до спірних правовідносин, існує правова позиція Верховного Суду України: Правова позиція, висловлена ВСУ при розгляді справи № 6-39цс13 від 29 травня 2013 року: «Згідно із частиною другою статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Відповідно до частини першої статті 631 ЦК України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Згідно із частиною першою статті 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. Відповідно до частини п’ятої статті 1061 ЦК України проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав. Судами встановлено, що позивачі у день закінчення строку дії договорів – 10 квітня 2009 року, звернулися до банку із заявами про повернення банківських вкладів кожний, чим засвідчили свої наміри припинити дію договорів. У зв’язку з цим банк був зобов’язаний повернути вкладникам депозитні кошти з процентами в строк закінчення дії договорів – 10 квітня 2009 року, проте повернув кошти позивачам лише 31 грудня 2009 року, чим порушив свої грошові зобов’язання. За таких обставин суд дійшов правильного висновку про те, що з відповідача на користь позивачів необхідно стягнути проценти по банківським вкладам за прострочений строк до дня фактичного повернення коштів вкладникам, а також 3 % річних та суму відповідно до індексу інфляції за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання на підставі частини другої статті 625 ЦК України». Позивач скористався своїм правом, передбаченим частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України та відповідно просить стягнути з Відповідача на його користь суму Внеску з урахуванням індексу інфляції, розрахунок якої додається до даної позовної заяви, а також відповідну суму процентів за фактичну кількість днів користування Внеском, розрахунок якої також додається.

На підставі викладеного та керуючись статтями 16, 509, 526, 610, 611, 612, 625, 627, 629, 1058 Цивільного кодексу України, статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачів», статтями 1, 3, 10, 60 Цивільного процесуального кодексу України, частиною другою пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 12.04.1996 року «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів», Постановою ВСУ № 6-39цс13 від 29 травня 2013 року, —

прошу:

  1. Прийняти позовну заяву до провадження.
  2. В порядку передбаченому пунктом 2 статті 627 Цивільного кодексу України та статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», а також пунктом 7 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір», звільнити Позивача від сплати судового збору за цим позовом.
  3. Ухвалити рішення, яким:

3.1. Стягнути з Відповідача на користь Позивача суму Внеску (100 000 грн.); а також 23 750 грн. процентів річних за фактичну кількість днів користування Внеском протягом дії договору та 23,75% процентів річних від простроченої суми Внеску понад строк дії договору в розмірі 19 164,30 грн.

3.2. Стягнути з Відповідача на користь Позивача суму втрат від знецінення грошей (передбачених положеннями статті 625 ЦК України) в сумі 3% річних — 2 420,75 грн. та індекс інфляції — 17 209,13 грн.

А загалом — 162 544,18 грн.

Додатки:

  1. 1.     Копія договору № 5283/4/3-12 про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К «Стандарт» в національній валюті, укладеного 20.11.12 року.
  2. 2.     Копія заяви на внесення готівки № 1 від 03.11.2012 року.
  3. 3.     Розрахунок заборгованості.
  4. 4.     Копія довіреності представника.
  5. 5.     Копії позовної заяви з додатками для сторін по справі.

Представник Позивача                                           _________________/А.М. Степаненко

08.02.2014 року

Розрахунок нарахувань
за період з25 листопада 2013 р.по21 липня 2014 р.
сума боргу на25 листопада 2013 р.складала123 750,00 грн.
Розрахунок 23,75% річних
Н = Д * 23,75% / 365 * Дн
де, Н — сума нарахувань, Дн — кількість днів прострочки, Д — сума боргу
Період нарахуванняКількість днівСтавка (%), річнихСума, грн.
з25.11.2013по21.07.201423823,75%19 164,30 грн.
Загальна сума нарахувань 23,75% річних складає19 164,30 грн.
Розрахунок 3% річних
Н = Д * 3% / 365 * Дн
де, Н — сума нарахувань, Дн — кількість днів прострочки, Д — сума боргу
Період нарахуванняКількість днівСтавка (%), річнихСума, грн.
з25.11.2013по21.07.20142383%2 420,75 грн.
Загальна сума нарахувань за 3% річних складає2 420,75 грн.
Розрахунок індексу інфляції
Н = І / 100 * Д — Д
де, Н — сума нарахувань, І — індекс інфляції, Д — сума боргу
ПеріодПеріод
Індекс інфляції за місяць (на вказану дату)Індекс інфляції (у відсотках до попереднього місяця)Сума боргу з урахуванням інфляціїІндекс інфляції за місяць (на вказану дату)Індекс інфляції (у відсотках до попереднього місяця)Сума боргу з урахуванням інфляції
30 листопада 2013 р.100,2%123 997,50 грн.30 червня 2014 р.102,4%140 959,13 грн.
31 грудня 2013 р.100,5%124 617,49 грн.
31 січня 2014 р.100,2%124 866,72 грн.
28 лютого 2014 р.100,6%125 615,92 грн.
31 березня 2014 р.102,2%128 379,47 грн.
30 квітня 2014 р.103,3%132 616,00 грн.
31 травня 2014 р.103,8%137 655,40 грн.
Загальна сума боргу з урахуванням інфляції140 959,13 грн.
Сума інфляційних нарахувань за винятком початкової суми боргу17 209,13 грн.
Загальна сума нарахувань за індексом інфляції складає                 17 209,13 грн.
Загальна сума нарахувань за відсотками складає                 19 164,30 грн.
Загальна сума нарахувань за статтею 625 ЦК складає                 19 629,89 грн.
Загальна сума за позовом                162 544,18 грн.
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Адреса: 67700, Одеська обл., м. Білгород- Дністровський, вул. Енгельса, буд. 27 (с. Боярський О.О.; цивільна справа №521/1231/12122/14)
Позивач:Іванова Олена Петрівна Адреса: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Приморська, буд. 26, кв. 3 Представник позивача: Степаненко Андрій Миколайович Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 67, кв. 10 Адреса для листування: 65011, Одеса-11, а/с 40 Тел.: (067) 937-2-937
Відповідач:ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі відділення № 9 філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 328823 Код ЄДРПОУ: 21017660 Адреса: 67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кірова, буд. 23 Тел.: (04849) 60527

ЗАЯВА

про збільшення позовних вимог

В провадженні Білгород-Дністровського міськрайонного суду (с. Боярський О.О.)  знаходиться цивільна справа №521/1231/12122/14 за позовом Іванової Олени Петрівни до ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі відділення № 9 філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» про захист прав споживачів та стягнення коштів.

Керуючись пунктом 2 статті 31 ЦПК України та у зв’язку з тривалим часом неправомірного користування грошами Позивача, останній бажає збільшити позовні вимоги. Відповідний розрахунок додається.

Враховуючи викладене, —

прошу:

З урахуванням доводів позовної заяви, ухвалити рішення, яким:

3.1. Позов задовольнити.

3.2. Стягнути з Відповідача на користь Позивача суму Внеску (100 000 грн.); а також 23 750 грн. процентів річних за фактичну кількість днів користування Внеском протягом дії договору та 23,75% процентів річних від простроченої суми Внеску понад строк дії договору в розмірі 19 164,30 грн.

3.3. Стягнути з Відповідача на користь Позивача суму втрат від знецінення грошей (передбачених положеннями статті 625 ЦК України) в сумі 3% річних — 2 420,75 грн. та індекс інфляції — 17 209,13 грн.

А загалом — 162 544,18 грн.

Представник Позивача                                                _________________/А.М. Степаненко

21.07.2014 рокуЗаполните контактные данные и адвокат свяжется с Вами в ближайшее время